دریاچه پریشان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

یکی دیگر از جاذبه های توریستی و گردشگری کازرون می باشد ، دریاچه ای که آنقدر زیبایی و تنوع اکو سیستم طبیعی را در خود و اطراف خود داده که به راستی هر بیننده را حیران و پریشان می کند و بجاست که نام آن را پریشان گذاشته اند.

 

یکی دیگر از جاذبه های توریستی و گردشگری کازرون می باشد ، دریاچه ای که آنقدر زیبایی و تنوع اکو سیستم طبیعی را در خود و اطراف خود داده که به راستی هر بیننده را حیران و پریشان می کند و بجاست که نام آن را پریشان گذاشته اند. از سویی به دشتی سر سبز سرک کشیده و از طرفی به پای زاگرس استوار بوسه می زند و مهرابانانه با امواج آرام خود دامنه این رشته کوه را نوازش می کند و با کرامت خود حاصلخیزی دشت را موجب می شود و این همه زیبایی را در کازرون رهین منت خداوند منان هستیم که همه چیز را از اب زنده نمود