ناصر دیوان کازرونی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ناصر دیوان کازرونی معروف به ناصر لشکر از نام آوران ظلم ستیز خطه جنوب ایران که سالهای فراوانی را در زمان استعمار پیر انگلیس در ایران به مبارزه مسلحانه با اشغالگران سرزمین باستانیمان پرداخت و زندگی سخت در کوهستان را به خود و خانواده خود آسان نمود تا همگان بدانند ایران طاقت ظلم و تسلط بیگانگان را ندارد.

 

ناصر دیوان کازرونی معروف به ناصر لشکر از نام آوران ظلم ستیز خطه جنوب ایران که سالهای فراوانی را در زمان استعمار پیر انگلیس در ایران به مبارزه مسلحانه با اشغالگران سرزمین باستانیمان پرداخت و زندگی سخت در کوهستان را به خود و خانواده خود آسان نمود تا همگان بدانند ایران طاقت ظلم و تسلط بیگانگان را ندارد. به گفته تاریخ ناصر دیوان کازرونی همراه با سواران و تفنگچیان خود مقتدرانه این قطعه از سرزمین اهورائیمان ایران را از وجود استعمارگران چنان پاک نمود که هرگز جرات بازگشت به حوظه تحت نفوذ این مرد نام اشنای کازرونی را پیدا نکردند.